Privacyverklaring

Muziekvereniging “Aurora” Driebergen-Rijsenburg, KvK 40478068, gevestigd aan De Woerd 3a, 3972KD, Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Woerd 3a, 3972KD, Driebergen-Rijsenburg 0343-517194.
Arie Duindam is de functionaris gegevensbescherming van deze website. Hij is te bereiken via info@iksteunaurora.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aurora verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Aanspreektitel (Dhr./Mevr./Fam.)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iksteunaurora.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aurora verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw donatie
 • Het afhandelen van verkopen ten behoeve van de 
  uitbreiding van het muziekcentrum
 • Verzenden van onze nieuwsbrief over de uitbreiding van het muziekcentrum
 • U te kunnen bellen of e-mailen op uw verzoek of om eventuele problemen met de donatie op te lossen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aurora bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 5 jaar > administratie van donaties
 • Adresgegevens > 2 jaar > correspondentie tijdens de verbouwing
 • Financiële gegevens van de donatie > 5 jaar > boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden
Aurora deelt alleen uw naam en het donatiebedrag op de website https://iksteunaurora.nl/, als u aangeeft dit op prijs te stellen. Gegevens in verband met verkopen worden niet gedeeld op de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aurora gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover het niet ingaat tegen de bewaartermijn voor financiële transacties. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aurora en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arie.duindam[at]planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aurora wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aurora neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van een beveiligde verbinding (https), het automatisch installeren van beveiligingsupdates en het gebruik van sterke wachtwoorden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iksteunaurora.nl.